Budi najbolja verzija sebe.
Budi najbolja verzija sebe.

Igre koje razvijaju osjećaj za riječi, slogove i glasove

Možda ćete se iznenaditi, ali istraživanja su pokazala da samo dvije vrlo specifične vještine moraju biti razvijene da bi dijete razvilo svijest o tiskanoj riječi, a to su fonološka svijest i poznavanje slova abecede

djevojcica_ucenje_pixabay
Budi najbolja verzija sebe.

Možda ćete se iznenaditi, ali istraživanja su pokazala da samo dvije vrlo specifične vještine moraju biti razvijene da bi dijete razvilo svijest o tiskanoj riječi, a to su fonološka svijest i poznavanjeslova abecede. Fonološka svijest je vještina koja podrazumijeva djetetovu svijest o tome da su izgovorene riječi, koje ono čuje i koristi, sastavljene od glasova. Glavni dijelovi riječi su slogovi i fonemi. Slogovi su dijelovi riječi sastavljeni od samoglasnika koji stoje uz jedan ili dva suglasnika. Primjerice, u riječi "tepih"su dva sloga "te"i "pih." Fonemi, odnosno glasovi, najmanji su dijelovi izgovorenih riječi. Važno je da se ne miješaju fonemi sa slovima. Foneme izgovaramo, a slova pišemo.

Istraživanja su pokazala da je rastavljanje riječi na slogove puno lakše za malu djecu nego rastavljanje na foneme i da su igre vezane uz rimu općenito lakše nego igre koje zahtijevaju, primjerice od djeteta da "odbaci zadnji glas iz riječi." U nastavku vam donosimo prijedloge igara koje razvijaju osjećaj za riječi, slogove i glasove. Predlažemo da počnete s jednostavnim igrama, kao što su one koje se temelje na slogovima, rimi i sintezi glasova. Kad ste sigurni da dijete s lakoćom rješava te zadatke, krenite na zadatke koji uključuju rastavljanje riječi na glasove.

Učenje o početku, sredini i kraju

Ako se dijete čini nesigurno, vježbajte s njim prepoznavanje riječi na početku, u sredini i na kraju rečenice, sloga i glasa na početku, u sredini i na kraju riječi. Za početak uvjerite se razumije li dijete pojmove početka, sredine i kraja određenog niza. Recite mu: "Pokaži sliku koja je na kraju, sliku koja je u sredini i na kraju sliku koja je na početku."

Riječi i rečenice

Dok govorite djetetu gdje su početak, sredina i kraj rečenice od tri riječi, recite mu da plješće dlanovima za riječi koje čuje u rečenici - dva puta za "Roki spava", tri puta za "Ana je sretna", četiri puta za "Moja mačka je velika." Potaknite ga da pljesne za svaku riječ koju izgovori.

Rad na slogovima

Počnite s otkucavanjem slogova u riječi. Predložite djetetu da plješće slogove koje čuje (ili ih čak samo izgovara) u dvosložnim ili trosložnim riječima. Za igru spajanja slogova u riječi može vam poslužiti lutka. Objasnite djetetu da lutka vrlo sporo izgovara riječ te može li vam reći koju riječ lutka pokušava reći? Počnite s dvosložnim riječima, a jednom kad dijete to savlada, krenite na trosložne riječi. Provjerite zna li dijete koji je početni slog u riječima, a koji je posljednji. Zatim provjerite može li dijete dovršiti dvosložnu riječ ako mu vi kažete prvi slog. Pronađite slike nekih predmeta koji imaju dvosložna imena, primjerice "maj-mun." Pokažite djetetu sliku majmuna i recite: "Reći ću ti početak riječi, a ti je dovrši - ovo je "maj", na što će dijete odgovoriti "mun."

Vježbanje rime

Postoji mnogo jednostavnih, neformalnih igara koje možete igrati s djetetom i pomoći mu da razvije svijest o rimi. Recitirajte pjesmice zajedno, čitajte knjige koje sadrže stihove koji se rimuju, izmišljajte smiješne, luckaste rime, recite djetetu da završi rečenicu s nekom riječju iz poznate pjesmicem kao što je, primjerice, "Eci peci pec, ti si mali.... ?" (odgovor: "zec").

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Budi najbolja verzija sebe.

Mnogo određenija igra je pronalaženje riječi koje se jedna s drugom rimuju. Možete zajedno s djetetom pogledati sliku na kojoj je nacrtan most. Recite: "Evo mosta. Izmislit ću riječ koja se rimuje s mostom, primjerice, kost. Izmisli ti neku riječ koja se rimuje s most i kost."

Budi najbolja verzija sebe.
Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.