Budi najbolja verzija sebe.

Naučite djecu od najranije dobi važnosti odvajanja otpada i recikliranja

Kako bi odgojili ekološki savjesnu i svjesnu djecu potrebno je početi s edukacijom od najranijih dana.

Budi najbolja verzija sebe.

Ako su djeca tek krenula s upoznavanjem svijeta i pravila, ne bi trebao biti nikakav problem odmah ih upućivati na odvajanje otpada i recikliranje. Kao i sa svim ostalim što ih učimo, ovo je samo još jedna u nizu "ispravnih" i normalnih svakodnevnih stvari koje će prihvatiti i usvojiti u cjeloživotne navike. No, ako su djeca i već nešto starija, ne bi također trebalo biti problema, jer ona doista lako uče i usvajaju nova znanja. Važna je samo roditeljska i odgajateljska prezentacija. Kako bi djecu poučili važnosti recikliranja, važno je da roditelji pružaju dobar primjer te da i sami pravilno razvrstavaju otpad.

Osim što se recikliranjem i odvajanjem štedi energija i čuva naš planet, a samim time kvaliteta zraka i života, štedi se i novac ponovnom upotrebom pojedinih stvari koje su u svom području jednostavno izgubile "svrhu".

Što je recikliranje?

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda, razvrstavanje i njihovo pretvaranje u nove materijale za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci.

Budi najbolja verzija sebe.

Riječ recikliranje nastala je od engleske riječi re + cycle što u doslovnom prijevodu znači ponovno kruženje. Dakle, iskoristiti proizvod (materijal) za novu namjenu, odnosno ponovno korištenje.

Već godinama kod nas se može odvajati i prikupljati papir, staklo, plastika i metal, a sve u svrhu ponovne prerade i korištenja, a manje zagađivanja okoliša.

Razvrstavanje otpada

Sukladno zakonima Europske unije, Republika Hrvatska se obvezala za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike i stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnih ulja, otpadnog tekstila i obuće i medicinskog otpada. Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području izvršiti obavezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada tako da na pojedinom području osigura jedno ili više reciklažnih dvorišta te postavi i osigura odgovarajući broj i vrste spremnika za sakupljanje otpada. Nažalost, ova vrsta sakupljanja otpada u praksi još uvijek u potpunosti nije zaživjela, ali po zakonskim propisima trebala bi uskoro.

Kako bi djetetu jednostavno objasnili kako reciklirati i odvajati otpad, usredotočite se na boje spremnika za odlaganje. U kućanstvu najprije je potrebno razvrstati otpad, a potom ga pospremiti u spremnik za odlaganje odgovarajuće boje. Igrajte se bojama, djeca će vrlo lako popamtiti poveznice boja i vrste otpada.

Budi najbolja verzija sebe.

Plavi spremnik (kontejner) za odlaganje služi za prikupljanje papira (novina, kataloga, prospekata, bilježnica, papirnate i kartonske ambalaže), ali NE i za prikupljanje tetrapak ambalaže i plastificiranog i metaliziranog papira.

Žuti spremnik (kontejner) služi za odlaganje plastike. Odnosno za plastične ambalaže: deterdženata, šampona, prehrambenih proizvoda, tetrapak ambalaža, limenke, konzerve, metalne poklopce i plastične vrećice. Ali ne i za plastične igračke, ambalaže od kemikalija, sprejeva i boja i lakova.

Zeleni spremnik (kontejner) služi za odlaganje stakla. Dakle za staklene boce, staklenke i čaše. Ali ne i za: prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, ambalaže kemikalija i zapaljivih tvari, kao ni za kristal, ogledala, porculan, keramiku, žarulje i neonske svjetiljke.

Sivi spremnik (kontejner) služi za odlaganje limenki od pića. Ali ne i za: ostale metalne predmete, konzerve, metalne tube, alat, kantice od boja i lakova.

Smeđi spremnik (kontejner) služi za odlaganje bio otpada. Tu odlažemo: vrtni i zeleni otpad (otkos trave i živice, korove, suho granje, lišće s drveća, uvelo cvijeće, ostatke povrća, zemlju iz lonaca za cvijeće, neobrađene - isjeckane ostatke drva), ostatke žetve, kuhinjski otpad, kore od voća i povrća, listove salate, kelja, blitve i slično. No, važno je znati da u bio otpad ne spadaju: tekući ostatci hrane, meso i riba, kosti, pepeo, prašina i vrećice iz usisivača, te ostaci mačjeg pijeska.

Osim u kućanstvu, djecu je važno podučiti i recikliranju i sortiranju otpada na ulici i u školi. Kad djeca jednom shvate važnost odvajanja otpada te njegovog ponovnog korištenja, neće olako shvaćati svoju ulogu koja je iznimno važna, jer jednog dana će oni biti ti koji će educirati nove naraštaje malenih reciklatora. Važno je shvatiti i zapamtiti kako nije sav otpad smeće, a kad je djeca u potpunosti shvate izrasti će u ekološki savjesne građane.

Izvor: recikliranje.hr i mzoip.hr

Budi najbolja verzija sebe.
Pratite nas
2021. Sva prava pridržana.